Haadwurd

  1. Frysk - de Noardwestgermaanske taal as taalkloft dy't foarkomt oan de súdeastkant fan de Noardsee.
  2. Frysk - de eigen taal as it eigen dialekt fan de sprekker, part fan 1.
  3. it Westerlauwersk Frysk, in Noardwestgermaanske taal dy part is fan 1 en de offisjele taal is (njonken it Nederlânsk) yn 'e provinsje Fryslân.


Synonimen

Oersettings

1,2:

3: