Wikiwurdboek:It Wikiwurdboek

(Trochferwiisd fan Wikiwurdboek:Ynfo)

It Wikiwurdboek is de Fryske ferzje fan it Wiktionary-projekt, in projekt om in wurdboek foar alle te meitsjen yn alle talen taal. It Wikiwurdboek is basearre op in wiki, en webstee dêr't de besikers oan meiskriuwe kinne. Fansels binne der grutte ferskillen tusken wurdboeken en it Wikiwurdboek:

  • Eltsenien kin meiskriuwe oan it Wikiwurdboek, dat at der eat net yn stiet, dan kinne jo dat sels tafoegje.
  • Op in side stiet mar ien inkelt wurd, as alle wurden dy't persys itselde skreaun wurde, mar dan al mei útlis en alle oersettings dy't der bekend fan binne.
  • Der is gjin beheining oan it tal fan siden, dat alle foarmen fan in wurd kinne apart opnaam wurde, bygelyks, meartallen, treppen fan ferliking, persoansfoarmen fan tiidwurden.