Wikiwurdboek:Haadside

Wolkom by it Fryske Wikiwurdboek!

It Fryske Wikiwurdboek hat op it stuit 14.540 siden.


Wolkom

Wolkom by de Fryske ferzje fan 'it Wikiwurdboek'. Ynformaasje yn it Wikiwurdboek is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet lofts in sykfunksje en hjirûnder kinne jo op ûnderwerp sykje. Omdat eltsenien frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen is it al sa dat it Wikiwurdboek gjin garânsjes jaan kin foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine.

As jo sels jo wurdskat op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Hawwe jo fragen of opmerkings, of wolle jo gewoan in praatsje meitsje, meitsje dan ris in slach troch de Buorren.

Wurden yn it Frysk

Oare talen:
A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

Rubriken

Haadrubryk fan it wurdboek
List fan alle rubriken

Fryske puzelwurden
Wurden yn it Noardfrysk
Wurden yn it Sealterfrysk

Oare wikiprojekten yn it Frysk
Wikipedy Wikipedy
De frije ensyklopedy
Wikiboarne Wikiboarne
De frije boarnebibleteek
Wikiboeken Wikiboeken
De frije stúdzjebibleteek
Taal