Wikiwurdboek:Siden wiskje

Dizze side makket it mûglik siden wiskje te litten.


UtlisBewurkje

  • Set op de side it berjocht {{wiskwarskôging}}.
  • Set op de list hjirûnder hokfoar side, wêrom, en jo meidochnamme.
  • At jo it der net mei iens binne, set der dan by wêrom net, en jo meidochnamme.

Ut en troch wurde dy siden dy't al 15 dagen op de list steane en al wiske wurde moatte, troch ien mei dy rjochten wiske.

Siden wiskjeBewurkje

Daalks wiskjeBewurkje

Foar sidenammen dy't obseen binne, as oare problemen hawwe. (At it probleem de tekst is, skriuw dan de wiskwarskôging der oerhinne.)

  • -