trijetal

FryskBewurkje

HaadwurdBewurkje

trijetal û (meartal trijetallen)

  1. in foarm fan wurd dy't trije fan dat wurd oantsjut.
  2. in groep fan trije.

KomôfBewurkje

Besibbe wurdenBewurkje

1: meartal, iental, twatal, fjouwertal
2: twatal, fjouwertal

PuzelwurdenBewurkje

Puzelfraach: trijetal

Krúswurd: