Eigenskipswurd

  • swarters û (teffens bywurdlike bepaling17e i. 1879 1945 1980 2015
  1. partityf fan swarter.