Eigenskipswurd

  • swarter û (teffens bywurdlike bepaling, bûging swartere17e i. 1879 1945 1980 2015
  • partityf swarters
  1. meartrime fan swart.