Frysk bewurkje

  • grut


Graadbûgings
eigenskipswurd meartrime measttrime
grut grutter grutst

Eigenskipswurd en bywurd bewurkje

  1. mear as normaal yn formaat
  2. bewûnderensweardich, goed
    Foarbyld: Hij wie in grut man.
  3. machtig, belangryk
  4. folwoeksen
    Foarbyld: grutte minsken en bern

Oersettings bewurkje

Antonimen bewurkje


Noardfrysk bewurkje