Frysk Bewurkje

  • grut


Graadbûgings
eigenskipswurd meartrime measttrime
grut grutter grutst

Eigenskipswurd en bywurd Bewurkje

  1. mear as normaal yn formaat
  2. bewûnderensweardich, goed
    Foarbyld: Hij wie in grut man.
  3. machtig, belangryk
  4. folwoeksen
    Foarbyld: grutte minsken en bern

Oersettings Bewurkje

Antonimen Bewurkje


Noardfrysk Bewurkje