Telwurd

  • fyftsjin 1980 2015
 
In fyftsjin.
  1. getal grutter as fjirtsjin en lytser as sechstsjin.

Besibbe wurden

Oersettings