Telwurd

  • fjirtsjin 1980 2015
 
In fjirtsjin.
  1. getal grutter as trettsjin en lytser as fyftsjin.

Besibbe wurden

Oersettings