koekjes

Frysk

Tiidwurd

  • bakt 1980 2015
  1. Hy/sy bakt.

Dizze foarm wurd brûkt yn de notiid. It ynfinityf is bakke.