FryskBewurkje

HaadwurdBewurkje

  • notiid û
  1. Dit momint wurd dermei bedoeld. De notiid wurd foaral brûkt yn de grammatika.


OersettingsBewurkje

1: