koekjes

Frysk

Tiidwurd

  • bakst 1980 2015
  1. Do bakst.

Dizze foarm wurd brûkt yn de notiid. It ynfinityf is bakke.