Telwurd

  • tolve 1980 2015
 
In tolve.
  1. getal grutter as âlve en lytser as trettsjin.

Besibbe wurden

Oersettings