solstício

Sinne-opgong by Stonehenge op de sinnekear.

Portugeesk

Haadwurd

  1. sinnekear.