Frysk

Tiidwurd

  • ken 1980 2015
  • earste persoan iental notiid fan kenne.
  • tredde persoan iental notiid fan kenne.
  • hjittende foarm fan kenne.