Frysk

Haadwurd

  1. eat dêr't telber mar ien fan is.
  2. in tiidwurdsfoarm dêr't ien persoan mei oantsjut wurdt.

Besibbe wurden