fuortsettend mulwurd

Frysk

Haadwurd

  1. It wurd dat diel hat oan it tiidwurd en oan it nammewurd net sjoen wurdt as ôfsletten.
    1. It jonkje fytste laitsjend tsjin it pealtsje (as bywurd; laitsjen slacht op it tiidwurd fytse)
    2. It laitsjende jonkje fytste tsjin it pealtsje (as eigenskipswurd; laitsjen slacht op it jonkje)

Oersettings

1: