Frysk

Tiidwurd

  • baktest 1980 2015
  1. Do baktest.

Dizze foarm wurd brûkt yn de doetiid. It ynfinityf is bakke.