Frysk

Tiidwurd

  • bakten 1980 2015
  1. Wy/jimme/hja bakten.

Dizze foarm wurd brûkt yn de doetiid. It ynfinityf is bakke.