Frysk

Tiidwurd

  • bakte 1980 2015
  1. Hy/sy bakte.

Dizze foarm wurd brûkt yn de doetiid. It ynfinityf is bakke.