Deensk

Tiidwurd

  1. bakke
Bûging
notiid doetiid ôfslutend mulwurd
bager bagte bagt