aartsbiskoppen

Frysk

Haadwurd

  • aartsbiskoppen 1980 2015
  1. meartal fan aartsbiskop.