Wikiwurdboek:Glossarium

test

ABewurkje

anglisisme
In barbarisme ûntliend oan it Ingelsk.

BBewurkje

barbarisme
In barbarisme is in term ûntliend oan in frjemde taal, dy't as stridich mei it karakter fan de eigen taal sjoen wurdt. (Sûnder it stridige karakter wurdt it in ûntliening neamd.)

DBewurkje

dialektysk
  1. Fan as relatearre oan in dialekt.
  2. Taalkundich net standert.

FBewurkje

frisisme
In barbarisme ûntliend oan it Frysk, benammen yn it Nederlânsk.
frollânsk
Wurden of sinnen dy't in healslachtige oersetting, ferfrysking of ferhollânsking ûndergien hawwe, sadat net dúdlik is hokfoar doeltaal brûkt wurdt.

HBewurkje

hollanisme
In barbarisme ûntliend oan it Hollânsk as Nederlânsk.

I/YBewurkje

yntransityf
...

NBewurkje

neologisme
...

SBewurkje

sprektaal
Wurden dy't ornaris net opskreaun wurde.

TBewurkje

transityf
...

UBewurkje

ûnbrûk
Wurden 'yn ûnbrûk' wurde hjoeddeis net mear brûkt of begrepen.