Module:languages/data3/e

De neikommende dokumintaasje stiet op Module:languages/data3/e/dokumintaasje. [bewurkje]

Oernommen fan en:Module:languages/data3/e.

Oerset:

 • canonicalName (beheind oantal)

local u = mw.ustring.char

-- UTF-8 encoded strings for some commonly-used diacritics
local GRAVE   = u(0x0300)
local ACUTE   = u(0x0301)
local CIRC   = u(0x0302)
local TILDE   = u(0x0303)
local MACRON  = u(0x0304)
local BREVE   = u(0x0306)
local DOTABOVE = u(0x0307)
local DIAER   = u(0x0308)
local CARON   = u(0x030C)
local DGRAVE  = u(0x030F)
local INVBREVE = u(0x0311)
local DOTBELOW = u(0x0323)
local RINGBELOW = u(0x0325)
local CEDILLA  = u(0x0327)

local Latn = {"Latn"}

local m = {}

m["ebg"] = {
	"Ebughu",
	"Q35294",
	"nic-bco",
	scripts = Latn,
}

m["ebk"] = {
	"Eastern Bontoc",
	nil,
	"phi",
	otherNames = {"Eastern Bontok"},
	scripts = Latn,
}

m["ebo"] = {
	"Teke-Ebo",
	"Q36473",
	scripts = Latn,
}

m["ebr"] = {
	"Ebrié",
	"Q36644",
	"alv-kwa",
	scripts = Latn,
}

m["ebu"] = {
	"Embu",
	"Q35318",
	"bnt",
	scripts = Latn,
}

m["ecr"] = {
	"Eteo-Kretinzysk",
	"Q35461",
	scripts = {"Grek"},
}

m["ecs"] = {
	"Ecuadorian Sign Language",
	"Q3436769",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["ecy"] = {
	"Eteo-Syprioatysk",
	"Q35309",
	scripts = {"Cprt"},
}

m["eee"] = {
	"E",
	"Q35386",
	"qfa-mix",
	otherNames = {"Kjang E"},
	scripts = {"Hani", "Latn"},
}

m["efa"] = {
	"Efai",
	"Q3813297",
	"nic-bco",
	scripts = Latn,
}

m["efe"] = {
	"Efe",
	"Q56354",
	scripts = Latn,
}

m["efi"] = {
	"Efik",
	"Q35377",
	"nic-bco",
	scripts = Latn,
}

m["ega"] = {
	"Ega",
	"Q3914927",
	scripts = Latn,
}

m["egl"] = {
	"Emyljaansk",
	"Q1057898",
	"roa",
	otherNames = {"Emiliano"},
	scripts = Latn,
	wikimedia_codes = {"eml"},
}

m["ego"] = {
	"Eggon",
	"Q35300",
	"nic-bco",
	scripts = Latn,
}

m["egy"] = {
	"Egyptysk",
	"Q50868",
	"egx",
	otherNames = {"Ancient Egyptian"},
	scripts = {"Latinx", "Egyp", "Egyd"},
}

m["ehu"] = {
	"Ehueun",
	"Q3441392",
	"alv-edo",
	scripts = Latn,
}

m["eip"] = {
	"Eipomek",
	"Q5349839",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["eit"] = {
	"Eitiep",
	"Q5350030",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["eiv"] = {
	"Askopan",
	"Q56324",
	scripts = Latn,
}

m["eja"] = {
	"Ejamat",
	"Q6269820",
	scripts = Latn,
}

m["eka"] = {
	"Ekajuk",
	"Q35250",
	"nic-bod",
	scripts = Latn,
}

m["eke"] = {
	"Ekit",
	"Q3509628",
	scripts = Latn,
}

m["ekg"] = {
	"Ekari",
	"Q5350305",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["eki"] = {
	"Eki",
	"Q5350418",
	scripts = Latn,
}

m["ekl"] = {
	"Kolhe",
	"Q6426945",
	otherNames = {"Kol", "Kol (Bangladesh)"},
	scripts = Latn,
}

m["ekm"] = {
	"Elip",
	"Q12952414",
	"nic-bod",
	scripts = Latn,
}

m["eko"] = {
	"Koti",
	"Q29930",
	"bnt",
	scripts = Latn,
}

m["ekp"] = {
	"Ekpeye",
	"Q35254",
	"alv-von",
	scripts = Latn,
}

m["ekr"] = {
	"Yace",
	"Q36901",
	scripts = Latn,
}

m["eky"] = {
	"Eastern Kayah",
	"Q25559417",
	"kar",
	scripts = {"Kali"},
}

m["ele"] = {
	"Elepi",
	"Q5359444",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["elh"] = {
	"El Hugeirat",
	"Q5351410",
	scripts = Latn,
}

m["eli"] = {
	"Nding",
	"Q36176",
	scripts = Latn,
}

m["elk"] = {
	"Elkei",
	"Q5364210",
	"qfa-tor",
	scripts = Latn,
}

m["elm"] = {
	"Eleme",
	"Q3914427",
	"nic-bco",
	scripts = Latn,
}

m["elo"] = {
	"El Molo",
	"Q56719",
	"cus",
	scripts = Latn,
}

m["elu"] = {
	"Elu",
	"Q3364594",
	"poz-aay",
	scripts = Latn,
}

m["elx"] = {
	"Elamitysk",
	"Q35470",
	"qfa-iso",
	scripts = {"Xsux"},
}

m["ema"] = {
	"Emai",
	"Q35428",
	"alv-edo",
	otherNames = {"Aoma", "Ora", "Emai-Iuleha-Ora"},
	scripts = Latn,
}

m["emb"] = {
	"Embaloh",
	"Q5369424",
	"poz",
	otherNames = {"Maloh", "Malo", "Matoh", "Mbaloh", "Memaloh", "Palin", "Pari", "Sangau", "Sanggau", "Kalis"},
	scripts = Latn,
}

m["eme"] = {
	"Emerillon",
	"Q3588942",
	"tup-gua",
	otherNames = {"Emerilon", "Emerion", "Mereo", "Melejo", "Mereyo", "Teco"},
	scripts = Latn,
}

m["emg"] = {
	"Eastern Meohang",
	"Q12952840",
	scripts = {"Deva"},
}

m["emi"] = {
	"Mussau-Emira",
	"Q6943093",
	"poz-ocw",
	scripts = Latn,
}

m["emk"] = {
	"Eastern Maninkakan",
	"Q11002130",
	scripts = {"Latn", "Arab", "Nkoo"},
}

m["emm"] = {
	"Mamulique",
	"Q3285082",
	scripts = Latn,
}

m["emn"] = {
	"Eman",
	"Q5368975",
	"nic-bod",
	scripts = Latn,
}

m["emp"] = {
	"Northern Emberá",
	"Q2391297",
	"sai-chc",
	scripts = Latn,
}

m["ems"] = {
	"Alutysk",
	"Q27992",
	"ypk",
	scripts = Latn,
}

m["emu"] = {
	"Eastern Muria",
	"Q12952883",
	"dra",
	ancestors = {"gon"},
}

m["emw"] = {
	"Emplawas",
	"Q5374265",
	scripts = Latn,
}

m["emx"] = {
	"Erromintxela",
	"Q1122188",
	scripts = Latn,
}

m["emy"] = {
	"Epigraphic Mayan",
	"Q301355",
	"myn",
	otherNames = {"Classic Ch'olti'an", "Ch'olti'"},
	scripts = {"Maya"},
}

m["ena"] = {
	"Apali",
	"Q3504201",
	scripts = Latn,
}

m["enb"] = {
	"Markweeta",
	"Q56874",
	"sdv",
	scripts = Latn,
}

m["enc"] = {
	"En",
	"Q3504110",
	"qfa-tak",
	scripts = Latn,
}

m["end"] = {
	"Ende",
	"Q2067656",
	"poz-cet",
	scripts = Latn,
}

m["enf"] = {
	"Forest Enets",
	"Q30249597",
	"syd",
	scripts = Latn,
}

m["enh"] = {
	"Tundra Enets",
	"Q25559411",
	"syd",
	scripts = Latn,
}

m["enl"] = {
	"Enlhet",
	"Q15462671",
	"sai-mas",
	otherNames = {"Lengua"},
	scripts = Latn,
}

m["enm"] = {
	"Midingelsk",
	"Q36395",
	"gmw",
	otherNames = {"Medieval English", "Mediaeval English"},
	scripts = Latn,
	ancestors = {"ang"},
	entry_name = {
		from = {"[ĀÁ]", "[āá]", "[ǢǼ]", "[ǣǽ]", "Ċ", "ċ", "[ĒÉĖ]", "[ēéė]", "Ġ", "ġ", "[ĪÍ]", "[īí]", "[ŌÓ]", "[ōó]", "[ŪÚ]", "[ūú]", "[ȲÝ]", "[ȳý]", MACRON, ACUTE, DOTABOVE},
		to  = {"A", "a", "Æ", "æ", "C", "c", "E", "e", "G", "g", "I", "i", "O", "o", "U", "u", "Y", "y"}},
}

m["enn"] = {
	"Engenni",
	"Q3915365",
	"alv-edo",
	scripts = Latn,
}

m["eno"] = {
	"Enggano",
	"Q2669164",
	"poz",
	scripts = Latn,
}

m["enq"] = {
	"Enga",
	"Q1143040",
	"ngf",
	scripts = Latn,
}

m["enr"] = {
	"Emem",
	"Q5370369",
}

m["enu"] = {
	"Enu",
	"Q5380858",
	"tbq-lol",
}

m["env"] = {
	"Enwan",
	"Q3438334",
	"alv-edo",
	scripts = Latn,
}

m["enw"] = {
	"Enwang",
	"Q11134434",
	"nic-bco",
	otherNames = {"Enwan"},
	scripts = Latn,
}

m["enx"] = {
	"Enxet",
	"Q15462609",
	"sai-mas",
	otherNames = {"Lengua"},
	scripts = Latn,
}

m["eot"] = {
	"Eotile",
	"Q3915347",
	"alv-kwa",
	otherNames = {"Beti"},
	scripts = Latn,
}

m["epi"] = {
	"Epie",
	"Q35291",
	"alv-edo",
	scripts = Latn,
}

m["era"] = {
	"Eravallan",
	"Q5385061",
	"dra",
}

m["erg"] = {
	"Sie",
	"Q426254",
	scripts = Latn,
}

m["erh"] = {
	"Eruwa",
	"Q3441244",
	"alv-edo",
	scripts = Latn,
}

m["eri"] = {
	"Ogea",
	"Q7079984",
	"ngf-mad",
	otherNames = {"Erima"},
	scripts = Latn,
}

m["erk"] = {
	"South Efate",
	"Q3449070",
	"poz-vnc",
	otherNames = {"Efate", "Vate", "Vaté"},
	scripts = Latn,
}

m["ero"] = {
	"Horpa",
	"Q56854",
	"sit",
	otherNames = {"Ergong", "Danba", "Stau", "rTau", "Rtau", "Daofuhua", "Bawang", "Bopa", "Dawu", "Geshitsa", "Geshiza", "Geshizahua", "Hor", "Huo'er", "Hórsók", "Nyagrong-Minyag", "Pawang", "Rgu", "Western rGyalrong", "Western Gyarong", "Western Jiarong", "Xinlong-Muya"},
}

m["err"] = {
	"Erre",
	"Q10488401",
	scripts = Latn,
}

m["ers"] = {
	"Ersu",
	"Q12952417",
	"sit-qia",
	otherNames = {"Duoxu", "Erhsu"},
	scripts = Latn, -- also Ersu Shaba
}

m["ert"] = {
	"Eritai",
	"Q56376",
	"paa-lkp",
	scripts = Latn,
}

m["erw"] = {
	"Erokwanas",
	"Q5395296",
	"poz-hce",
	scripts = Latn,
}

m["ese"] = {
	"Ese Ejja",
	"Q2980381",
	"sai-tac",
	otherNames = {"Tiatinagua"},
	scripts = Latn,
}

m["esh"] = {
	"Eshtehardi",
	"Q12952418",
	"ira-wes",
	scripts = {"fa-Arab"},
	ancestors = {"ira-azr"},
}

m["esi"] = {
	"North Alaskan Inupiatun",
	nil,
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["esk"] = {
	"Northwest Alaska Inupiatun",
	"Q25559714",
	"esx-inu",
	scripts = Latn,
}

m["esl"] = {
	"Egyptian Sign Language",
	"Q5348443",
	"sgn",
}

m["esm"] = {
	"Esuma",
	"Q16927555",
	"alv-kwa",
	scripts = Latn,
}

m["esn"] = {
	"Salvadoran Sign Language",
	"Q7406492",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["eso"] = {
	"Estonian Sign Language",
	"Q3196221",
	"sgn",
	scripts = Latn, -- when documented
}

m["esq"] = {
	"Esselen",
	"Q1294243",
	scripts = Latn,
}

m["ess"] = {
	"Central Siberian Yupik",
	"Q27993",
	"ypk",
	otherNames = {"Central Siberian Yup'ik", "St. Lawrence Yupik", "St. Lawrence Yup'ik", "St. Lawrence Eskimo", "Siberian Yupik", "Siberian Yup'ik", "Siberian Yupik Eskimo", "Siberian Yup'ik Eskimo", "St. Lawrence Island Eskimo", "St. Lawrence Island Yupik", "St. Lawrence Island Yup'ik"},
	scripts = {"Cyrl"},
}

m["esu"] = {
	"Jûpik",
	"Q21117",
	"ypk",
	scripts = Latn,
}

m["esy"] = {
	"Eskayan",
	"Q867086",
	"art",
	scripts = Latn, -- also its own native script
}

m["etb"] = {
	"Etebi",
	"Q11002851",
	scripts = Latn,
}

m["etc"] = {
	"Etchemin",
	"Q5402493",
	"alg",
	scripts = Latn,
}

m["eth"] = {
	"Ethiopian Sign Language",
	"Q3501903",
	"sgn",
}

m["etn"] = {
	"Eton (Vanuatu)",
	"Q3059362",
	"poz-oce",
	otherNames = {"Eton"},
	scripts = Latn,
}

m["eto"] = {
	"Eton (Cameroon)",
	"Q35317",
	"bnt",
	otherNames = {"Eton"},
	scripts = Latn,
}

m["etr"] = {
	"Edolo",
	"Q5340184",
	scripts = Latn,
}

m["ets"] = {
	"Yekhee",
	"Q3915848",
	"alv-edo",
	otherNames = {"Afenmai", "Afemai", "Etsako"},
	scripts = Latn,
}

m["ett"] = {
	"Etruskysk",
	"Q35726",
	"qfa-tyn",
	scripts = {"Ital"},
	translit_module = "Ital-translit",
}

m["etu"] = {
	"Ejagham",
	"Q35296",
	"nic-bod",
	scripts = Latn,
}

m["etx"] = {
	"Eten",
	"Q3915392",
	scripts = Latn,
}

m["etz"] = {
	"Semimi",
	"Q10950308",
	scripts = Latn,
}

m["eve"] = {
	"Eveensk",
	"Q29960",
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl", "Latn"},
	entry_name = {
	from = {"[Ӣ]", "[ӣ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", MACRON, DOTBELOW, DOTABOVE},
	to  = { "И",  "и",  "У",  "у" }},
	translit_module = "eve-translit",
}

m["evh"] = {
	"Uvbie",
	"Q3441344",
	"alv-edo",
	scripts = Latn,
}

m["evn"] = {
	"Ewinksk",
	"Q30004",
	"tuw",
	scripts = {"Cyrl"},
	entry_name = {
		from = {"[Ӣ]", "[ӣ]", "[Ӯ]", "[ӯ]", MACRON, DOTBELOW, DOTABOVE},
		to  = { "И",  "и",  "У",  "у" }},
	translit_module = "evn-translit",
}

m["ewo"] = {
	"Ewondo",
	"Q35459",
	"bnt",
	scripts = Latn,
}

m["ext"] = {
	"Ekstremeensk",
	"Q30007",
	"roa",
	scripts = Latn,
}

m["eya"] = {
	"Eyak",
	"Q27480",
	"xnd",
	scripts = Latn,
}

m["eyo"] = {
	"Keiyo",
	"Q56856",
	"sdv",
	scripts = Latn,
}

m["eza"] = {
	"Ezaa",
	"Q11921436",
	"alv-von",
	otherNames = {"Ezza", "Eza"},
	scripts = Latn,
}

m["eze"] = {
	"Uzekwe",
	"Q3502244",
	"nic-bco",
	scripts = Latn,
}

return m