Frisiska

Friesland wapen.svg

Sweedsk

Frysk

Haadwurd

  1. it Westerlauwersk Frysk is in Noardwestgermaanske taal en is de offisjele taal (njonken it Nederlânsk) yn 'e provinsje Fryslân.