Sweedsk

Haadwurd

  1. Frysk - it Westerlauwersk Frysk is in Noardwestgermaanske taal en is de offisjele taal (njonken it Nederlânsk) yn 'e provinsje Fryslân.