Frysk

Tiidwurd

  1. kommunisearje troch middel fan spraak.
  2. meartal notiid fan 1.
  3. earste en tredde persoan iental doetiid fan 1.
  4. ôfslutend mulwurd eigenskiplik fan 1.